Rizikové pílenie a orez stromov

Pílenie a orez stromov v rizikových a nedostupných miestach pomocou horolezeckej (stromolezeckej) techniky

Zrezávanie stromov po častiach sa vykonáva v zastavanom teréne alebo v priestore, kde sú umiestnené trvalé prekážky, ktoré by mohli byť poškodené pri klasickom zrezávaní stromu. V týchto prípadoch sa strom píli na časti od koruny smerom nadol a koordinovane sa spúšta lanom na voľný priestor, kde nepoškodzuje a neohrozuje okolie.

Spilovanie stromov v  rizikovom priestore nastáva, ak je strom nebezpečne naklonený nad objekt alebo je v blízkosti elektrické vedenie, prípadne ak je strom spráchnivený alebo poškodený a ohrozoval by okolie pri nekoordinovanom páde. V týchto prípadoch je strom fixovaný a koordinovane spílený. Špecialný postup vyproštenia využívame pri kalamitných situáciach

Pílenie stromov v nedostupnom teréne realizujeme v miestach, kde nie je možný prístup osôb a mechanizmov. Takéto výruby stromov sa realizujú v skalnatých, svahových a zastavaných terénoch.

Orezávanie konárov vetiev a častí stromov sa používa pri:

 • zdravotnom reze, ktorý podporuje zdravý stav a vitalitu stromu
 • tvarovacom reze, ak treba upraviť velkosť, prípadne tvar stromu, napr ak narúša elektrické vedenia, rez treba pravidelne opakovať
 • redukčnom reze, ak strom zabraňuje v dostatočnom prieniku svetla a tieni alebo pri narušovaní fasád, striech a upchávaní rýn domu
 • bezpečnostnom reze, ak hrozí riziko pádu konárov alebo časti stromu.
Zrezávanie stromov po častiach
 • Pílenie po častiach a zhadzovanie časti pod strom
 • Pílenie po kusoch a spúšťanie na určene miesto
 • orezávanie konárov, vetiev a ošetrovanie stromov
 • orezávanie častí stromov
Spiľovanie stromov v rizikovom a nedostupnom teréne
 • pílenie stromov v ťažko prístupných miestach
 • Spiľovanie stromov v rizikovom a zastavanom teréne
 • pílenie stromov nad strechami a elektrickým vedením
Osádzanie zariadení na stromy
 • osádzanie monitorovacích zariadení na konáre a kmene stromov
 • osádzanie búdiek a obytných zariadení do korún stromov
 • stavba opičích dráh
Pilčícke práce
 • pílenie celých stromov
 • pílenie kmeňov na presnú dĺžku
 • likvidácia konárov
 • odstraňovanie pňov

Cenník pílenia a orezávania stromov na rizikových miestach pomocou horolezeckej alebo špeciálnej techniky pre FO

Fotogaléria niektorých realizovaných prác:

referencie…

Povolenie na výrub dreviny

Kedy nie je potrebné žiadať o súhlas na výrub:

Na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2.
Toto neplatí pre dreviny (stromy a kry) rastúce vo verejnej zeleni alebo na cintorínoch. V prípade, že drevina je súčasťou verejnej zelene alebo rastie na cintoríne, povolenie výrubu sa vyžaduje v každom prípade.

Pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu.
V tomto prípade platí ohlasovacia povinnosť! Ten, kto výrub uskutočni, je povinný obci zaslať oznámenie o vyrúbaní dreviny najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

Na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade.

Kedy je potrebné žiadať o súhlas na výrub:

– v každom prípade, ak sa drevina nachádza na verejnej zeleni alebo na cintoríne

– na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou nad 10 m2

– na ovocné dreviny, ak sa výsadba nových ovocných drevín neuskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu

– na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade

Potrebné doklady:

– žiadosť  (Vzor žiatosťi o vydanie súhlasu na výrub drevin)
– kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne
– súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom

– Cenník v PDF